ระบบตรวจมลพิษระยะไกล (Online Polution Monitoring Systems)

เลือกดูข้อมูลโดยระบุเงื่อนไข
ข้อมูลเดือน :
เลขทะเบียนโรงงาน :
SENSOR ID : เช่น P10F30S1
ประกาศ
- สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบ Internet ให้ทำการ update โดย download ไฟล์ ocl.exe v1.0.1
ลงไปแทนที่ไฟล์เดิม ใน folder C:\Program Files\INTCOM\OPMSCLIENT\
- สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบ Modem Version เดิม ที่ขึ้นข้อความ "Update Version Now... "
ให้ทำการแก้ไขโดย download ไฟล์ "CCSEmulator.exe" V1.53C 04/01/2011 ลงไปแทนที่
ไฟล์เดิม ใน folder C:\Program Files\CCS\CCSEmulator\

หมายเหตุ  สามารถสอบถามปัญหาหรือแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมส่งข้อมูล
       - โทรศัพท์ 083-9898935
       - E-mail : opms_support@intcom.in.th
       - เว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน
      การขอความสนับสนุนตรวจสอบระบบของโรงงาน
       - ให้ติดตั้งโปรแกรม teamviewer
       - แจ้ง id และ password ของโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่
       - แจ้ง password ของ windows (ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่

 การแจ้งขอหยุดส่งข้อมูลชั่วคราว จากปัญหาอุปกรณ์ หรือสอบถามข้อกฏหมาย
       - ติดต่อได้ที่ ส่วนเตือนภัยมลพิษโรงงาน(คุณศิระ sira.c@diw.mail.go.th)
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนช่วงการวัด
       - ติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
       - คุณประนมพร(pranomporn.l@diw.mail.go.th)
       - คุณสันติ(santi.s@diw.mail.go.th)